Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
27/03/2017 - 13:02 пар
Назва конкурсу: Запит Ф75
Дата публікації Назва запиту
20/02/2017 - 20:10 Ресурсозберігаюча технологія доочищення води у локальних системах питного водопостачання
20/02/2017 - 17:22 Фазові переходи, скейлінг і універсальність у складних системах
20/02/2017 - 17:17 Раціональний дизайн біологічно активних речовин серед конденсованих похідних на основі 4-тіокситіазолідин-2-ону із використанням методів хемоінформатики та комп’ютерної хімії
20/02/2017 - 17:08 Доклінічні дослідження нових нанорозмірних систем доставки класичних та експериментальних протипухлинних препаратів на основі фулерену С60
20/02/2017 - 16:57 Фінансове забезпечення розвитку соціальної сфери Карпатського регіону в умовах децентралізації
20/02/2017 - 16:48 Фундаментальні основи переробки рисового лушпіння з одержанням сіліційвмісних продуктів
20/02/2017 - 15:47 Ремедіація ґрунтів порушених внаслідок нелегального видобутку бурштину
20/02/2017 - 13:26 Методи нелінійного та багатозначного аналізу для задач обробки великих даних різної природи
20/02/2017 - 13:23 Дослідження закономірностей тепломасообмінних процесів в ливарних формах з диференційованим тепломасообміном
20/02/2017 - 11:58 Дослідження геодинамічних процесів земної кори визначених за даними ГНСС-вимірів
20/02/2017 - 10:56 Фізико-хімічні основи синтезу, структурні та медико-біологічні характеристики координаційних сполук платинових металів з халькогалогенідами та гетероциклічними біолігандами як прекурсорів протипухлинних та антибактеріальних препаратів нового покоління
20/02/2017 - 08:50 Методичні рекомендації щодо підготовки нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій
20/02/2017 - 02:09 Ресурсозберігаюча технологія підготовки підземних вод для потреб населення та агропромислового комплексу України
19/02/2017 - 23:33 Забезпечення економічної безпеки держави в процесі реалізації державної політики імпортозаміщення: регіонально-галузевий аспект
19/02/2017 - 23:07 Дистанційний моніторинг надземних трубопроводів із застосуванням безпілотних літальних апаратів
19/02/2017 - 21:12 Біогеоценотичний контроль внутрішньопопуляційних онтогенетичних стратегій та вплив їх різноманіття на стійкість надорганізмених біосистем
19/02/2017 - 13:36 Формування людського потенціалу України через нівелювання демографічних проблем
18/02/2017 - 15:39 Сільський зелений туризм як напрям зростання самозайнятості домашніх господарств і розвитку економічного потенціалу сільських громад
17/02/2017 - 21:50 Розробка рецептури бурового розчину для первинного розкриття нафтових пластів в умовах родовищ Дніпровсько-Донецької западини
17/02/2017 - 16:10 Якісний аналіз і чисельні методи для ередитарних систем з розподіленими параметрами
17/02/2017 - 15:12 Вплив структурних особливостей і чистоти многостінних вуглецевих нанотрубок на їх низькотемпературні термодинамічні властивості
17/02/2017 - 15:05 Синтез та дослідження властивостей новітніх магніточутливих нанокомпозитів для застосування у фотодинамічній терапії
17/02/2017 - 14:26 Розроблення інструментарію регулювання поруватої структури каталізаторів для підвищення їх ефективності в процесах конденсації карбонільних сполук
17/02/2017 - 14:20 Екосистемні послуги лісів Українського Полісся
17/02/2017 - 14:09 Дослідження деяких класів нелінійних відображень нескінченновимірних просторів
17/02/2017 - 13:25 Дослідження параметрів підземної газифікації вугільних пластів складної будови у слабометаморфізованих породах
17/02/2017 - 13:00 Фізіологічне обґрунтування регламентів застосування синтетичних регуляторів росту для оптимізації продукційного процесу сільськогосподарських культур
17/02/2017 - 07:03 Ресурсозберігаючі технології життєзабезпечення будівель із використанням сонячної енергії
17/02/2017 - 01:25 Підвищення ефективності та безпеки дорожнього руху за рахунок раціонального розподілу комп’ютерних ресурсів внутрішньої та зовнішньої автомобільної телематики
17/02/2017 - 00:30 Розроблення полімерних нанокомпозитних покриттів для корозійного захисту обладнання і техніки військового призначення
17/02/2017 - 00:11 Розроблення епоксикомпозитних матеріалів для підвищення зносостійкості деталей та вузлів тертя військової техніки і суднобудування
17/02/2017 - 00:02 Оцінка інвестиційних стратегій розвитку корпорацій реального та фінансового сектора національної економіки
16/02/2017 - 22:39 Система індикаторів оцінювання інноваційного розвитку України
16/02/2017 - 21:48 Фізичні системи у квантованому просторі
16/02/2017 - 20:10 Спрямований синтез нових поліфункціональних похідних 1,2,4-триазолу, в якості аналітичних реагентів
16/02/2017 - 19:45 Економічно доступні гібридні будівлі близького до нуля споживання енергії для сільської місцевості
16/02/2017 - 18:22 Кореляційний аналіз сильної взаємодії між баріонами у зіткненнях важких іонів
16/02/2017 - 18:14 Комбіновані акумулятори теплової енергії на основі фазоперехідних акумулюючих матеріалів з наночастинками металів
16/02/2017 - 17:55 Аналіз морфогенетичної функції імунної системи під впливом біологічно активних речовин медичної п’явки

Сторінки