Jump to Navigation

Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф74
Дата публікації Назва запиту
07/06/2016 - 18:24 Технологічна основа створення географічних інформаційних систем
Назва конкурсу: Запит Ф73
Дата публікації Назва запиту
26/06/2016 - 18:43 Правове регулювання пенсійного забезпечення в Україні та Білорусі: становлення, сучасний стан, тенденції розвитку і взаємодії
26/06/2016 - 17:14 Нестаціонарні процеси в активних мікро- та наноструктурах, що містять плазмонні та підсилюючі компоненти
26/06/2016 - 13:22 Система квантового зв'язку по оптичному волокну з функцією виявлення каналу витоку інформації
25/06/2016 - 19:39 Вивчення дії екстрактів з клонів Deschampsia antarctica на пухлинні клітини людини різного генезису в системі in vitro як потенційних терапевтичних препаратів
25/06/2016 - 17:33 Геоекологічний потенціал прикордонного співробітництва Волинської і Брестської областей для цілей оптимізації природокористування і стійкого розвитку українсько-білоруського прикордоння
24/06/2016 - 18:57 Комплексні системи термотрансформації для об'єктів малої енергетики (теоретичні основи, експеримент, аналіз, синтез, оптимізація)
24/06/2016 - 16:54 Вплив нанокристалічної поверхні на оптичні та люмінесцентні властивості допованої шпінелі цинку
24/06/2016 - 15:32 Розробка наукових і технологічних основ виготовлення формотворного штампового інструменту на основі створення і використання нових перспективних сталей і ливарно-деформаційних методів їх обробки
24/06/2016 - 14:44 Гетеропереходи полімер-нанокремній як основа органічних композитних фотодетекторів та сонячних елементів
24/06/2016 - 14:08 Розробка високопродуктивних ітераційних і конволюційних   алгоритмів реконструкції тривимірної рентгенівської томографії
24/06/2016 - 12:36 Синтез фторвмісних N,O-гетероциклів з різними фармакобіофорамі на основі 1,3-дікарбонільних сполук
24/06/2016 - 09:09 Фізико-хімічні процеси плазмового та гібридного плазмово-каталітичного реформінга водневмісних сполук
23/06/2016 - 23:39 Українські та білоруські пареміі: цінності традиційні та нові, загальнолюдські та національні
23/06/2016 - 18:33 Втрата гетерозиготності і метилування генів-імуносупресорів в карциномах нирки і сечового міхура
23/06/2016 - 15:43 Створення та дослідження фізичних властивостей наногібридів біологічних молекул з оксидом графену та графеновими квантовими точками
23/06/2016 - 12:00 Проект Лисецького Лонгiна Миколайовича
23/06/2016 - 09:51 Розробка комплексної моделі з оцінки впливу глобальних кліматичних змін на лісові екосистеми у Східній Європі
23/06/2016 - 00:48 Тепло- та електропостачання підприємств агропромислового комплексу з використанням розосереджених джерел енергії та створенням мікроелектромереж
22/06/2016 - 19:19 Спектроскопічні дослідження води в обмеженому об'ємі: від низькотемпературних матриць до нано-структурованих матеріалів, що використовуються в інноваційній медицині
22/06/2016 - 18:47 Розробка науково-методичних основ інноваційного забезпечення енергоефективності на основі кластерного підходу й механізму його реалізації в економіці Білорусі та України
22/06/2016 - 17:27 Білоруські стародруковані видання у фонді Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
22/06/2016 - 16:17 Розробка фізичних основ вакуумного отримання багатошарових функціональних покриттів на основі нітридів перехідних та тугоплавких металів
22/06/2016 - 14:03 Застосування концепції та методології біоіндикації для оцінки впливу АЕС і ТЕС на водні екосистеми.
22/06/2016 - 12:14 Розробка нових лікарських засобів з гіпоглікемічною та антиоксидантною дією на основі біологічно активних рослинних сполук.
22/06/2016 - 11:08 Розробка фізико-хімічних основ формування композиційних високофункціональних покриттів на титанових сплавах
21/06/2016 - 18:13 Розвиток теорії річкового континууму та динаміки плям як єдиної парадигми функціонування річкових екосистем при визначенні екологічних ризиків і екологічного статусу на прикладі басейну великої річки
21/06/2016 - 14:08 Розробка моделей, методів та інструментальних засобів моделювання та оптимізації комп'ютерних мереж нового покоління і складних технічних систем різної природи в умовах дестабілізуючих факторів ризику.
21/06/2016 - 13:29 Розробка методологічних основ кріоконсервування суспензій бактеріофагів та індикаторних культур бактерій
21/06/2016 - 11:49 Розробка рекомендацій щодо модифікації українського Національного стандарту цифрового підпису ДСТУ 4145-2002
20/06/2016 - 19:42 Фінансові механізми активізації інвестиційних процесів у Республіці Білорусь і Україні з урахуванням взаємного руху капіталів
20/06/2016 - 16:33 Створення композитів з регульованою гідрофобно-гідрофільною поверхнею на основі оксидної матриці
20/06/2016 - 02:27 Формування інституційної інфраструктури розвитку людського капіталу в Республіках Білорусь та Україна в умовах інтенсифікації глобальних процесів
19/06/2016 - 17:06 Вивчення термобаричної і концентраційної стабільності фаз типу перовскиту в потрійних системах La2O3-Lu2O3(Y2O3)-Ln2O3 (де Ln = Er2O3, Yb2O3) для створення анізотропних текстурованих лазерних матриць
18/06/2016 - 15:36 Термомеханічне проектування енергоефективних елементів енергетичного обладнання з тепло- гідро- та корозійно-ізолюючими шарами за умов реального термосилового навантаження
18/06/2016 - 11:54 Нові сонячні комірки на основі контакту напівпровідник/електроліт з наноструктурованими метал-халькогенідними напівпровідниковими фотоанодами
17/06/2016 - 15:23 Визначення видового складу і оцінка ресурсного потенціалу річкових раків водойм басейну річки Прип’ять
16/06/2016 - 14:09 Фотосенсибілізація наноструктурованих біоактивних молекулярних систем*
16/06/2016 - 13:13 Плазмонні ефекти в колоідних наноструктурах різної топології: квантові точки, наностержні і нанопластини
15/06/2016 - 15:58 Нові наноструктуровані полімерні середовища лазерів на барвниках з керованим спектром

СторінкиГоловне меню 2

by Dr. Radut