Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
27/04/2017 - 19:04 Нові функціоналізовані гібридні оксидні матеріали для використання в клік-технологіях доставки лікарських засобів in vivo
27/04/2017 - 18:49 Оцінка сучасної та прогнозованої трансформації водних екосистем Степового Дніпра в умовах глобальних змін клімату та розроблення стратегії їх оптимізації і охорони.
27/04/2017 - 18:32 Розробка нових ефективних вітчизняних радіопротекторів на основі природних модифікованих тіолів
27/04/2017 - 18:28 Нові біологічно активні речовини на основі біядерних кластерів Ренію для регуляції гемостазу і еритропоезу
27/04/2017 - 17:43 Науково-методологічні основи формування низьковуглецевого розвитку аграрного виробництва як фактор агроекологічної безпеки України
27/04/2017 - 17:34 Властивості одно- і багаточастинкових квантових систем та узагальнення алгебри Гайзенберга
27/04/2017 - 17:26 Створення плазмово-рідинних систем для напрацювання наночастинок благородних металів з метою їх застосування в медицині
27/04/2017 - 17:26 Розробка інтелектуальної інформаційної технології прогнозування продуктивності зерновиробництва в Україні з урахуванням змін клімату
27/04/2017 - 17:23 Розробка нового класу матеріалів на основі шаруватих нановуглець-феритових композитів для управління мікрохвильовим випромінюванням
27/04/2017 - 17:06 Розробка стратегії подолання «Міського острова тепла» урболандшафту Києва на основі підбору стрес-толерантних видів світової флори
27/04/2017 - 16:51 Імуномодуляція експериментального алергічного енцефаломієліту імунізацією екстрактом Hymenolepis nana: доклінічний аналіз нової стратегії у лікуванні розсіяного склерозу.
27/04/2017 - 16:46 Тварини Червоної книги України в умовах кліматичних змін: сучасний стан та прогноз в контексті розбудови національної природно-заповідної мережі
27/04/2017 - 16:08 Отримання біологічно активних речовин з Phallus impudicus, що виявляють протипухлинну дію
27/04/2017 - 14:43 Моделювання поширення збудника раку картоплі Synchytrium endobioticum в умовах глобальних змін клімату
27/04/2017 - 14:38 Оптимізація детекції вірусів, що передаються через ґрунт, для пошуку стійких форм цукрових буряків за умов зміни клімату
27/04/2017 - 14:19 Новітні світлодіодні гетероструктури на основі наноструктур n-ZnO та епітаксійних шарів p-GaN для високоефективних ультрафіолетових джерел випромінювання та енергоощадних систем освітлення.
27/04/2017 - 14:16 Локалізація релятивістських частинок у зовнішніх полях
27/04/2017 - 13:54 Нові поліфункціоналізовані гібридні нанокомпозити для фотодинамічної хіміотерапії злоякісних пухлин
27/04/2017 - 13:33 Синтез та аналіз нових структурних аналогів аргініну та канаваніну як компонентів метаболічної протипухлинної терапії
27/04/2017 - 13:24 Система підтримки прийняття рішень щодо прогнозування продуктивності лісотвірних порід Українських Карпат