Яшний, Д. В. Дорадянські видові поштівки як джерело з вивчення та відновлення культурної спадщини: на прикладі Криму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 26.00.05. «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» / Яшний Денис Воло