Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
34462 “Синтез і властивості N-, S-вмісних гетероциклів з 2,6-ди-трет-бутилфенольним фрагментом” Кандидат Хімічних наук Органічна хімія
34403 “Синтез і властивості N-, S-вмісних гетероциклів з 2,6-ди-трет-бутилфенольним фрагментом” Кандидат Хімічних наук Органічна хімія
25158 “Локальні полярно-активні властивості сегнетоелектриків та утворення їх нанодоменної структури” Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
49808 Яшний, Д. В. Дорадянські видові поштівки як джерело з вивчення та відновлення культурної спадщини: на прикладі Криму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 26.00.05. «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» / Яшний Денис Воло Кандидат Історичних наук Музеєзнавство. Пам'яткознавство
49863 Яшна О. С. Амфори та червонолакова кераміка Мангупа другої половини III-VII ст. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / О. С. Яшна . – Київ : Б.в., 2014 . – 16 с. – На укр. яз. Кандидат Історичних наук Археологія
49857 Яшна О. С. Амфори та червонолакова кераміка Мангупа другої половини III-VII ст. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / О. С. Яшна . – Київ : Б.в., 2014 . – 16 с. – На укр. яз. Кандидат Історичних наук Археологія
2817 Якість життя населення регіонів України: динаміка та особливості зрушень Кандидат Географічних наук Економічна та соціальна географія
40567 юридичні науки Доктор Юридичних наук ЮРИДИЧНІ НАУКИ
11162 Эффекты насыщения при умножении частот в ферритах Кандидат Фізико-математичних наук Радіофізика
22965 Экономика, планирование, организация управления народным хозяйством Кандидат Економічних наук Економіка та управління національним господарством
6588 Що тут я маю писати?? Кандидат Хімічних наук ХІМІЧНІ НАУКИ
52368 ШВИДКІСНІ МОДЕЛІ ОСНОВНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР КІРОВОГРАДСЬКОГО РУДНОГО РАЙОНУ ЗА ДАНИМИ ГСЗ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ГЛИБИННОЇ БУДОВИ ЗЕМНОЇ КОРИ ТА ПОШУКІВ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН Кандидат Геологічних наук Геофізика
32828 Шампиньон двуспоровый /Agaricus bisporus (J. Lge) IMBACH./ и вешанка обыкновенная /Pleurotus ostreatus (JACQ. : Fr.) KUMM./ в искусственных экосистемах Доктор Біологічних наук Мікологія
22268 чсмчсмса Кандидат Філологічних наук Фольклористика
56698 Член-кореспондент НАНУ, спеціальність "Системний аналіз" Доктор Технічних наук Механіка деформівного твердого тіла
23208 Численное моделиpование пpоцессов аэpогидpодинамики и тепломассообмена на основе метода pасщепления с пpименением пакета пpогpамм pешения уpавнений Эйлеpа и Hавье-Стокса Доктор Фізико-математичних наук Математичне моделювання та обчислювальні методи
39923 ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУДЕН В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ФАРВАТЕРУ Кандидат Фізико-математичних наук Механіка рідини, газу та плазми
11529 Чисельні методи оптимізації та моделювання процесів, що описуються лінійними інтегро-диференціальними рівняннями Кандидат Фізико-математичних наук Математичне моделювання та обчислювальні методи
14560 Черновицький національний університет Доктор Біологічних наук 03.00.10 Екологія
45055 Чернігівський національний технологічний університет Доктор Економічних наук Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка